Pack Trains rapport om sponsringen i Sverige 2016

Sponsring i Sverige Pack Train

Om du vill ta del av den fullständiga rapporten mejla till info@packtrain.se och märk ämnesraden ”Sponsring i Sverige 2016”. 

Den årliga mätningen av investeringar i sponsring och event, som utförs av IRM, visar att sponsring ökade med 4,8 procent under 2015 jämfört med föregående år. Omsättningen ligger nu på 6,9 miljarder kronor, och fortsätter branschen i samma takt når vi 10 miljarder kronor år 2020. 

I en tid då reklamtröttheten slagit i taket och det digitala bruset är tätare än någonsin är det inte konstigt att sponsringsinvesteringarna ökar. Människor är trötta på megafoner och söker sig helt sonika till relationsskapande upplevelser.

Morgondagens konsumenter kräver att du har koll på din omvärld, att du står för något och att du är spännande. Att du är värd att lyssna på helt enkelt. Därför är sponsring framtidens marknadsmetod – eftersom den verkar på ett område där din målgrupp valt att investera sin tid och sitt engagemang. Lägg där till att 8 av 10 svenskar positiva till sponsorer inom idrott och kultur. Det finns alltså en grogrund för framgångsrik marknadsföring via sponsorskap. 

Utifrån de här premisserna står sponsringsbranschen inför en rad utmaningar och möjligheter. I den här rapporten, som bygger på en anonym enkätundersökning av 50 rättighetsinnehavare och 50 storsponsorer, ser vi att det finns en hel del förbättringsområden – och enorm potential.

Rättighetsinnehavare måste omdefiniera begreppet exponering, ta fram skräddarsydda sponsringspaket och erbjuda sponsorerna mer data om sina målgrupper. Sponsorerna å sin sida, måste avsätta budget och kompetens för aktiveringar, matcha sina värderingar med rättigheten och sätta långsiktiga nyckeltal – och branschen måste ta fram en gemensam valuta för utvärdering och mätning.

Den stora utmaningen är att sponsringen måste bli en integrerad del av såväl varumärkesarbetet som marknadskommunikationen, och det ställer högre krav på marknadsavdelningarna. Vi är övertygade om att begreppet sponsring måste gå från associationsmarknadsföring till relationsmarknadsföring, och vi ser redan nu exempel på sponsring och partnerskap som riktar in sig på samhällsnytta snarare än traditionella jippon. Det är positivt. Det skapar rätt förutsättningar för en meningsfull dialog. 

Rapporten belyser framförallt diskrepansen mellan vad rättighetsinnehavarna och sponsorerna anser viktigast i ett samarbete. I summeringen förklarar vi varför sponsring och partnerskap är en så pass attraktiv marknadsmetod jämfört med andra marknadsdiscipliner.

Om undersökningen
”Sponsring i Sverige 2016” är den första landsomfattande undersökningen hos sponsorer och rättighetsinnehavare som genomförts av Pack Train. Rapporten kommer att genomföras årligen hos både sponsorer och rättighetsinnehavare vilket innebär att efterföljande rapporter kommer att kunna innehålla trenddata och jämförelser från tidigare år. Undersökningen genomfördes både hos rättighetsinnehavare och större sponsorer på den svenska marknaden. Datainsamlingen genomfördes via telefonrekrytering där enkäten sedan besvarades online och genomfördes i perioden mars till maj 2016. Totalt deltog 50 rättighetsinnehavare och 50 sponsorer. Deltagandet skedde anonymt.

Konsumenter
1017 webbintervjuer genomfördes av 18-65 åringar med ett riksrepresentativt urval med hänsyn till ålder, kön och region. Insamlingen genomfördes i maj 2016.

Sponsorer
Samtliga sponsorer som deltog iundersökningen är ansedda som större bolag och har en omsättning på minst 1 miljard SEK. De anses högst aktiva inom sponsring och återfinns på listan över Sveriges största sponsorer.

Rättighetsinnehavare
En god spridning av rättighetsinnehavare med hänsyn till rättighetstyp. Idrottsföreningar, festivaler, organisationer inom CSR, ligor, förbund finns samtliga representerade i urvalet.